Priser

Oversettelse: Prisen for et oversettelsesoppdrag beregnes per ord eller side i kildeteksten, eventuelt på grunnlag av en minstepris.

Korrektur/språkvask: Prisen for korrekturlesing og språkvask baseres på timepris. Kunden får en prisantydning ut fra estimert tidsbruk, og oppdateres om eventuelle endringer underveis. Kunden betaler kun for medgått tid.


- Skriftlig pristilbud gis alltid på forhånd basert på tilsendt dokument.
 
- Hasteoppdrag kan utføres etter avtale, eventuelt mot et hastetillegg.
 
- Det beregnes pristillegg for formatering, skanning, layout osv. samt for hasteoppdrag.
 
- Etter avtale kan det gis rabatt på større oppdrag.
 
- Ekstern korrektur kan ordnes etter avtale.
 
- Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud!